การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และจัดทำรายงานการศึกษาของโครงการให้สอดคล้องกับ “แนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง (Guidelines for Preparation of Environmental Impact Statement of a Road Scheme) (ปรับปรุงครั้งที่ 7: ตุลาคม 2564)” ซึ่งจะนำแนวทางดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางหลักประกอบกับเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง ครอบคลุมข้อมูลสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 37 ปัจจัย