ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีทัศน์

แผ่นพับการประชุม

แผ่นพับการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)

แผ่นพับ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

แผ่นพับการประชุม(สัมมนาครั้งที่ 2)

แผ่นพับการประชุม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

แผ่นพับการประชุม(สัมมนาครั้งที่ 3)

เอกสารการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
(สัมมนาครั้งที่ 1)

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มย่อยครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการประชุม
(สัมมนาครั้งที่ 2)

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ฉบับร่าง (Draft IEE Report)

เอกสารประกอบการประชุม
(สัมมนาครั้งที่ 3)