เมื่อจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

เมื่อจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) (กลุ่มที่ 1 พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอจอมบึง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบ้านโป่ง อำเภอบางแพ อำเภอโพธาราม อำเภอปากท่อ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี))
ณ ห้องประชุมศรีสุวรรณ ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting
โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ดร.สุกิจ ยินดีสุข วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ขอบเขตและแนวทางการศึกษา และรูปแบบการพัฒนาโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 97 คน (จำแนกเป็นในห้องประชุม จำนวน 40 คน และร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จำนวน 57 คน)
สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
    1. โครงสร้างของสะพานเมื่อเข้าขั้นวิกฤตที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการสัญจรจะมีจุดสังเกตอย่างไร
    2. ขอให้พิจารณาบูรณะสะพานบนทางหลวงหมายเลข 375 กม.ที่ 11+920 และสะพานบนทางหลวงหมายเลข 3274 กม.ที่ 0+420
    3. การออกแบบด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้หรือไม่
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาประกอบศึกษาต่อไป