เมื่อพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

เมื่อพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) (กลุ่มที่ 2 พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร และแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม))
 
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 3 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting
 
โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ดร.สุกิจ ยินดีสุข วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ขอบเขตและแนวทางการศึกษา และรูปแบบการพัฒนาโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 83 คน (จำแนกเป็นในห้องประชุม จำนวน 48 คน และร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จำนวน 35 คน)
 
สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
  1. เสนอแนะให้ปรับปรุงจุดกลับรถใต้สะพาน เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ กม.ที่ 3+400 สะพานข้ามวัดพวงมาลัย บนถนนทางหลวงหมายเลข 3643 กม.ที่ 41+100 สะพานบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม บนถนนทางหลวงหมายเลข 325 กม.ที่ 72+800 สะพานข้ามคลองโคน บนถนนทางหลวงหมายเลข 35
  2. เสนอแนะให้มีการบูรณะซ่อมแซมสะพานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
  3. เสนอแนะให้ปรับปรุงสะพานบริเวณ กม.ที่ 34 ถึง กม.ที่ 53 บนถนนทางหลวงหมายเลข 35
  4. เสนอแนะให้ปรับปรุงผิวถนน บริเวณ กม.ที่ 45+960 สะพานคลองสุนัขหอน
  5. เสนอแนะให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสะพาน กม.ที่ 42+600 และบริเวณจุดกลับ กม.ที่ 40+500 บนถนนทางหลวงหมายเลข 35
  6. เสนอแนะให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณสะพานคลองกอไผ่ กม.ที่ 32+423 บนถนนทางหลวงหมายเลข 35
  7. เสนอแนะให้ตรวจสอบสะพานคลองไผ่เตี้ย บริเวณ กม.ที่ 32+854 เนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วม
  8. เสนอแนะให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำของสะพาน บริเวณคลองดำเนินสะดวก กม.ที่ 11+000 บนถนนทางหลวงหมายเลข 375
  9. เสนอแนะให้ปรับปรุงผิวถนนและระบบระบายน้ำบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองขุดบ้านบ่อ กม.ที่ 39+338 บนถนนทางหลวงหมายเลข 35
  10. ในระหว่างการซ่อมแซมบูรณะสะพาน เสนอแนะให้มีทางเบี่ยงเพื่อความสะดวกในการสัญจร
 
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาประกอบศึกษาต่อไป