ผลสรุปจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)
โดยได้ดำเนินการจัดประชุม 2 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ ได้แก่
  • กลุ่มที่ 1 : พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี) ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุวรรณ ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting
  • กลุ่มที่ 2 : พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร และแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)
ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 3 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting
ทั้งนี้ ได้จัดทำสรุปผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังกล่าวให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบ จึงทำการเผยแพร่สรุปผลการประชุม รายละเอียดดังต่อไปนี้