วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (กลุ่มที่ 1 พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐมและแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม)) ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี เป็นประธานการประชุม และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 97 คน
 
สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
 
  1. เสนอแนะให้มีสะพานกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์และการลอกท่อ บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลศีรษะทอง บนทางหลวงหมายเลข 4
  2. เสนอแนะให้ปรับปรุงจุดกลับรถใต้สะพานบนทางหลวงหมายเลข 321 กม. ที่ 4+700 สะพานคลองวังตะกู
  3. เสนอแนะให้ขยายสะพานคลองผักบุ้ง ถนนสายนราภิรมย์-สามควายเผือก เนื่องจากสะพานก่อสร้างมานานมีลักษณะแคบกว่าถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเสาสะพานหรือฐานรากกีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก
  4. เสนอแนะให้ทำรั้วกันตกบริเวณสะพานข้ามแยกจากกรุงเทพมหานครถึงทางเข้าอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  5. เสนอให้ปรับปรุงทางลอดใต้สะพานบริเวณทางหลวงหมายเลข 338 กม.ที่ 29+593 สะพานคลองประชานารถ กม.ที่ 27+309 สะพานอ้อคอน และ กม.ที่ 26+548 สะพานคลองขุดใหม่
  6. เสนอให้พิจารณาสะพานข้ามแยกอำเภอบ้านแพ้ว ถนนทางหลวงหมายเลข 375 เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากการสัญจร
  7. เสนอแนะให้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสะพานข้ามแยกปิ่นเกล้าเพราะมีความชำรุดมาก
  8. เสนอแนะให้มีไฟส่องสว่างบนถนนทางหลวงหมายเลข 375 เส้นพระประโทน-บ้านแพ้ว เพื่อลดอันตรายจากภัยต่างๆ
  9. เสนอให้พิจารณาบริเวณทางกลับรถสะพานโพธิ์แก้วเนื่องจากเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้ง
  10. เสนอแนะให้ปรับปรุงปัญหาการระบายน้ำช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน บริเวณตลาดท่านา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  11. เสนอแนะให้ปรับปรุงจุดกลับรถใต้สะพานและปัญหาน้ำท่วมคอสะพานบริเวณถนนนครชัยศรี-ปิ่นเกล้าสาย 7