สรุปผลการจัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพานบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) โดยได้ดำเนินการจัดประชุม 4 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ ได้แก่

    • กลุ่มที่ 1 : พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ครอบคลุมเขตการปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    • กลุ่มที่ 2 : พื้นที่แขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตการปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม ที่ว่าการอำเภอโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
    • กลุ่มที่ 3 : พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ครอบคลุมเขตการปกครองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
    • กลุ่มที่ 4 : พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตการปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ .ห้องประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดทำสรุปผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังกล่าวให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบ รายละเอียดดังต่อไปนี้