ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพานบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพานบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมให้ผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการได้รับทราบข้อมูล ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยได้ดำเนินการจัดประชุม 2 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ ได้แก่
 
    • กลุ่มที่ 1 : พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
    • กลุ่มที่ 2 : พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร และแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม) ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดทำสรุปผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังกล่าวให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบ รายละเอียดดังต่อไปนี้