การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพานบนทางหลวง

ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)

 
การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ โดยมีแผนการจัดประชุม 4 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
 
  • กลุ่มที่ 1 พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม) วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  • กลุ่มที่ 2 พื้นที่แขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี) วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  • กลุ่มที่ 3 พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม) วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 1 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
  • กลุ่มที่ 4 พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร) วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
 
เว็บไซต์โครงการ https://www.xn--1-uxfmhdz3aed1e5cbdbz8cyc3r.com/
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ 097-095-1794, 095-824-1557
📨 อีเมล : gpc.highway@gmail.com
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ : https://forms.gle/sAfwLnfog2FGTxPd9
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566