วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมาตามลำดับ งานที่ดำเนินการจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว
 
ซึ่งในการประชุมหารือในวันนี้ ได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ รวมไปถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)