เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ของโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) กลุ่มที่ 3 พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม) ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 
โดยมี นายบัณฑูร นริศรางกูร ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง) เป็นประธานการประชุม และนายวันชนะ สุนทรเสถียร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กล่าวรายงาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มาพิจารณาประกอบศึกษาในขั้นต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จำนวน 15 คน สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
 
    1. ขอทราบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบูรณะซ่อมแซมสะพาน เนื่องจากในเขตตำบลบางแก้ว มีสะพาน จำนวน 5 ตัว ได้รับคัดเลือกเพียง 2 ตัว
    2. เสนอให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำใต้สะพาน และคอสะพานทรุดตัว บริเวณสะพานวัดใหม่ศรีสุวรรณ บนทางหลวงหมายเลข 35 กม.ที่ 69 + 946
    3. เสนอให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อสะพานคลองโคน บนทางหลวงหมายเลข 35 กม.ที่ 71+823 เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เรียกว่าสะพานคลองตะเคียน
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาประกอบศึกษาออกแบบต่อไป