เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ของโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) กลุ่มที่ 2 พื้นที่แขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
โดยมี นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานการประชุม และนายวันชนะ สุนทรเสถียร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กล่าวรายงาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มาพิจารณาประกอบศึกษาในขั้นต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จำนวน 22 คน สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
 
    1. เสนอแนะให้มีจุดกลับรถใต้สะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข 325 บางแพ-สมุทรสงคราม 2 เพื่อลดความแออัดจากจุดกลับรถเดิมบริเวณหน้าโรงเรียนสายธรรมจันทร์และโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม เนื่องจากมีบุคลากรมากกว่า 3,000 คน
    2. ห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยช่วงบูรณะสะพาน เนื่องจากเคยเกิดอุบัติเหตุสิ่งก่อสร้างหล่นทับรถที่วิ่งผ่าน
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาประกอบศึกษาออกแบบต่อไป