เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ของโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) กลุ่มที่ 1 พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โดยมี นางธัญญาทิพย์ มานสัจจธรรม ปลัดอาวุโสอำเภอนครชัยศรี เป็นประธานการประชุม และนายวันชนะ สุนทรเสถียร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กล่าวรายงาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มาพิจารณาประกอบศึกษาในขั้นต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จำนวน 24 คน สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
 
    1. การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณวัดกลางคูเวียง ในพื้นที่สะพานคลองชลประทานจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่
    2. สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วงที่มีการบูรณะ ซ่อมแซมสะพาน หากมีการดำเนินงานจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
    3. ต้องการให้ขยายจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองธรรมศาลา บนทางหลวงหมาย 4 กม. 51+080
    4. หากมีการบูรณะสะพาน ขอให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการจราจรเพื่อลดการจราจรติดขัด
    5. การก่อสร้าง บูรณะสะพาน บริเวณสะพานข้ามคลองชวัน บนทางหลวงหมายเลข 338 กม.25+000 ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการบูรณะสะพานที่ชัดเจน
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาประกอบศึกษาออกแบบต่อไป