ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ โดยมีแผนการจัดประชุม 4 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ ได้แก่
 
    • กลุ่มที่ 1 พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม) วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    • กลุ่มที่ 2 พื้นที่แขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี) วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
    • กลุ่มที่ 3 พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม)วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
    • กลุ่มที่ 4 พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร) วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 8 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดทำสรุปผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังกล่าวให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบ รายละเอียดดังต่อไปนี้