ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ
ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลการดำเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาของโครงการ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีแผนการจัดประชุม 2 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
 
    • กลุ่มที่ 1 : พื้นที่แขวงทางหลวงนครปฐม และแขวงทางหลวงราชบุรี (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี) ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธามราม จังหวัดราชบุรี ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting
    • กลุ่มที่ 2 : พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร และแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ครอบคลุมเขตปกครองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออัมพวา ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดทำสรุปผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังกล่าวให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบ รายละเอียดดังต่อไปนี้