Category Archives: จัดการประชุม

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพานบน […]

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพานบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)